Pravidlá Balaton Soundu

Milí návštevníci Balaton Soundu!

Vstup

Zakúpenie vstupenky vám umožňuje vstup na Balaton Sound (Festival), iba v prípade, že akceptujete pravidláGeneral Contract Terms and Conditions (GCTC) definované Sziget Ltd. (Sziget), ako dokument Balaton Sound Visitor Policy v 5. dodatku súvisiaci s používaním Festivalovej Karty a v 6. dodatku ako popisané ako pravidlá o bezpečnom používaní Meta MPI Ltd. Je nutné brať do úvahy, že dodržiavanie týchto pravidiel týchto pravidiel, je kontrolované organizárotom. Vstup na festival vám bude umožnený tak, ako je vyznačené na vstupenke, podľa podmienok na nej uvedených.

Vstupenky zakúpené v predpredaji budú pri vstupe zamenené za náramok na ruku. Tento musíte mať neustále na ruke (podľa typu zakúpeného lístka, deň alebo 4 dni) po dobu jeho platnosti. Tento bude kontrolovaný organizátorom na vstupe a výstupe, a môže byť skontrolovaný aj v priestoroch areálu  kedykoľvek počas trvania festivalu.

UPOZORNENIE: Všetky práva súvisiace s lístkom sú výhradne zadefinované kódom, ktorý je na ňom uvedený. Vstupenka je anonymná a nespája sa s konkrétnou osobou. Náramok umožňuje vstup na festival a je pridelený na túto činnosť oprávneným personálom Szigetu. V prípade spreneverenia, alebo neoprávneného vstupu, je Sziget oprávnený nevydať náhradný náramok, alebo novú vstupenku. Je vašou zodpovednosťou postarať sa o bezpečnosť kódu, ktorý je uvedený ná vstupenke. Neumožňujte nikomu robiť kópie, fotografie, alebo akýkoľek iný záznam vašej vstupenky! Sziget v takomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť. 

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA VSTUPENIEK A NÁRAMKOV

Balaton Sound Denný Lístok: 

Balaton Sound denný lístok ťa oprávňuje na vstup do areálu festival v danný deň, ktorý je na ňom uvedený od 6. hodiny ráno ( v prvý deň od 8. hodiny rannej) do 6. hodiny rannej nasledujúceho dňa. Balaton Sound denný lístok má počas doby svojej platnosti rovnaké práva ako Balaton Sound 4. dňový vstup.

 

Balaton Sound 4 dňový vstup:

Návštevník môže vstúpiť do areálu festivalu od prvého dňa od 8 hodiny rannej až do ukončenia festivalu, avšak nemôžu prespávať na mieste konania festivalu a taktiež nemajú umožnený vstup do priestorov Balaton Sound Kempingu, pre kde je potrebné použiť vstup na to určený, toto sa týka aj pre účel použitia spŕch. 

Balaton Sound VIP Denný Lístok:
S Balaton Sound VIP Denným Lístkom môžeš vstúpiť do areálu festivalu od prvého dňa od 8. hodiny a každý ďalší deň od 6. hodiny do 6. hodiny nasledujúceho rána a zostať v areáli festivalu do 8. hodiny. Balaton Sound VIP Denný Lístok má po dobu svojej platnosti tie isté práva ako Balaton Sound VIP 4. dňový lístok. Táto vstupenka je zmeniteľná za náramok v unimobunke označenej ako „VIP / PASS” nie na kase.

Balaton Sound 4 dňový vstup:
Návštevník môže ostať v areáli festival od 8. hodiny prvého dňa až do skončenia festival, avšak nemôže spat mieste konania festivalu a rovnako nemôže vstupovať do priestorov vyhradených pre Balaton Sound Kemping, kde je vyžadovaný lístok aj na použitie spŕch. Držiteľ vstupenky môže vstúpit do VIP priestorov, grand stagu, kde je možné vidieť show Hlavného podia. Táto vstupenka je zameniteľná za náramok v unimo bunke označenej ako “VIP / PASS” nie na vstupe.

Balaton Sound Kempingová vstupenka:
Iba návštevníci vlastniaci 4 dňovú vstupenku Balaton Soundu a Kempingový lístok majú umožňený vstup do priestorov festival od 14. Hodiny počas dňa 0. Do priestorov Campingu je umožnený iba s platnou kempingovou vstupenkou a MasterCard Balaton Sound 4 dňovou vstupenkou, alebo počas obdobia platnosti Balaton Sound dennej vstupenky. Bez vlastníctva 4 dňovej vstupenky, v prípade dennej vstupenky, môžete vstúpiť do týchto priestorov od 8. hodiny počas dňa 1. Program počas Dňa 0 je sprístupnený iba návštevníkom vlastniacim 4 dňovú vstupenku a Kempingový lístok. Kempovať a používať sprchy môžete počas celej dĺžky trvania festival.

V prípade, že prestane byť vaša vstupenka platná, budete vyzvaný, aby ste opustili priestory festivalu. Vstupenka/náramok nie je prenosná na ďalšiu osobu! Náramok sa považuje za platný iba v prípade, že je umiestnený na zápästí ruky. Náramok sa považuje za POŠKODENÝ ak – je zlepený, prestrihnutý, má poškodené zapínanie, alebo je širší ako ruka. Vo všetkých týchto prípadoch môže byť považovaný za NEPLATNÝ! Falšovatelia vstupeniek a všetci, ktorí sú učastní takého falšovania budú postihnutí podľa zákona. Poškodené alebo stratené náramky nie je možné nahradiť.

Deťom, ktoré nedosiahli do dňa začiatku festival 11 rokov bude umožnený vstup zdarma. Návštevníkom, ktorí nedosiahli do dňa začiatku festival 14 rokov, bude umožnený vstup iba v sprievode dospelej osoby.

Z dôvodu zabezpečenia vašej bezpečnosti, je na Balaton Sounde prísne zakázaný “bodysurfing” (publikum si nad hlavou podáva osobu smerom k pódiu). V prípade, že budete napriek tomu tohto aktu účastný, bezpečnostná služba vás mimo tohto miesta. Ak budete tohto aktu napriek tomu opätovne účastný budete s okamžitou platnosťou vyzvaný k opusteniu priestorov Balaton Soundu!

Jazda automobilom v priestoroch festival, bez povolenia je prísne zakázaná! Pre potreby prepravy na festival, by sme vás chceli požiadať o využitie verejnej dopravy, alebo použita taxi služby.

 

NEPOVOLENÉ PREDMETY

Sklenené predmety, výbušné, strelné zbrane alebo ostré predmety, dáždniky, alebo iné predmety ohrozujúce zdravie sú prísne ZAKÁZANÉ v celom priestore festivalu! S ohľadom na platné zákony, nie je povelené držanie predmetov, ktoré môžu spôsobiť zdravotné ohrozenie širšej verejnosti (nože s čepelou dlhšou ako 8 cm, vyskakovacie nože, plynové spreje a podobne). Predmety takejto povahy musia byť nahlásené bezpečnostnej službe a odovzdané do jej držby. Taktiež nie je povolené zakladanie otvoreného ohňa a akékoľvek porušenie tohto nariadenia bude považované za hrubé porušenie zákona. ALKOHOL V AKOMKOĽVEK MNOŽSTVE JE PRÍSNE ZAKÁZANÝ  v celom priestore festivalu. Nealkoholické nápoje si môžete priniesť v 1,5 litrovej flaši z umelej hmoty, avšak ak organizátor vyhlási výstrahu z dôvodu vysokých teplôt, je možné si priniesť akékoľvek množstvo nealkoholických nápojov. V tejto súvislosti sú do začiatku festivalu povolené maximálne 10 balíčkov cigariet, 10 balíčkov cigaríl (záleží na veľkosti) a 10 kusov cigár. Jedlo je povolené iba v množstve pre osobnú potrebu.
 

ZVIERATÁ

Vstup do areálu festivalu bude umožnený iba zvieratám v sprievode majiteľa, ktoré sú vo všeobecnosti považované za "priateľské" (za takéto zvieratá sa považujú: psy, fretky, určité typy myší). Napriek tomu sa nedoporučuje na festival nosiť zvieratá. Doporučujeme ich ponechať doma, alebo využiť starostlivosť inštitúcií na to určených nachádzajúcich sa v blízkosti vášho domova. Ak však napriek tomu prídete na festival s vašim domácim zvieraťom, bude od vás vyžadované dodržiavanie týchto pravidiel:

(1)    Platná vakcinácia so záznamom o očkovaní proti besnote, ktorá nie je staršia ako 1 (jeden) rok,
(2)    identifikačný znak zvieraťa (čitateľné tetovanie, alebo mikročip),
(3)    vôdzka, náhubok, obojok so štítkom obsahujúcim telefónne číslo na majiteľa (ktoré bude k dispozícii počas konania festivalu).

Predmety obsiahnuté v povyše zmienených bodoch  môžu byť kontrolované na vstupe a ak bude, ktorýkoľvek z nich chýbať, alebo bude nedostatočný, vstup zvieraťa do priestorov festivalu nebude umožnený. Príchodom zvierať na festival, si je jeho majiteľ musí byť vedomý s ohľadom na pravidlá organizátora, že toto zviera (pes, fretka) musí byť držané na vôdzke s náhubkom, po celú dĺžku trvania festivalu. Sziget si vyhradzuje právo odmietnuť vstup určitým špecifickým druhom zvierat.

NA KOHO SA OBRÁTIŤ O POMOC?

Pripomienky ohľadom služieb, organizácie, alebo iných tém (sťažnosť, nápad) privítame na našej Info základni alebo na  info@balatonsound.hu. Všetky nájdené predmety prosíme odovzdať v Info Stane a pokiaľ niečo stratíte rovnako vás prosíme, aby ste sa na nás obracali so žiadosťou o pomoc v tomto priestore. Nájdené predmety budú v držbe do 15. septembra.

OSTATNÉ

- Na festivale budú vytvárané zvukové a filmové nahrávky. Každá osoba, ktorá sa na takejto nahrávke objaví, môže byť označená svojou menovkou, iba s jej súhlasom, avšak voči takto organizátormi vytvorenému záznamu nie je možné vznášať námietky.
- Je povolené vytvárať fotografie, avšak filmovať a vytvárať zvukové záznamy je umožnené iba v prípade písomného súhlasu organizátora.
- V areáli festivalu je zakázané vyvíjať akékoľvek komerčné, alebo reklamné aktivity, bez písomného povolenia organizátorom.
- V prípade podozrenia z intoxikácie akoukoľvek látkou bude návštevníkom, ktorí nedosiahli vek 18 rokov odmietnutá obsluha alkoholickými nápojmi.
- Je dôležité mať na zreteli, že porušovanie zákona konzumovaním zakázaných látok (drog), je v areáli festivalu prísne zakázané.
- Návštevníkom je doporučené starať sa o svoje okolie, dodržiavať čistotu a zbavovať sa odpadkov, iba vhadzovaním do vyhradených odpadkových košov.
- Organizátori neberú zodpovednosť za stratu, alebo poškodenie osobných, alebo cenných vecí.
- Na festivale sa nachádza niekoľko objektov, kde je možné si odložiť batožinu, alebo cennosti. Organizátori preberajú iba čiastočnú zodpovednosť, za predmety v nich ponechané! Organizátor nie je zodpovedný za cennosti ponechané na iných miestach a preto doporučujeme použiť tieto zabezpečené objekty.
Festival sa bude konať aj v prípade nepriaznivého počasia.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe! .

 Viac informácii k dispozícii v General Contract Terms and Conditions (GCTC)  a na Balaton Sound Visitor Policy!

Viac tiež nájdete v dodatku Appendix nr.8-The data protection regulation of Sziget.

Žiadame vás o starostilvosť o seba i ľudí okolo vás:
Želáme vám príjemnú zábavu!